Incubation round table discussion with Adonis Flokiou, Jacob Kjeldsen, Mikkel Fledelius, Petri Ahonen, Mattias Lindblad and Eduardo Fouilloux.